Montaż jego naruszenia i leczenia. Polityka prywatności - Sklep Internetowy firmy Montaż i Serwis Hydromasaży Tomasz Borzym


Uzasadnienie Wnioskiem z dnia [ Przedstawiając opis stanu faktycznego, Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, oraz że świadczy usługi instalacyjnych robót budowlanych, polegające na montażu systemów osłonowych na okna i taras, tj.

Prace montażowe wykonywane przez Wnioskodawcę stanowią prace modernizacyjne i termomodernizacyjne w rozumieniu art. Instalacyjno-budowlane usługi modernizacyjne i termomodernizacyjne świadczone przez Wnioskodawcę obejmują 2 etapy.

II C 1562/14

W pierwszej kolejności, Wnioskodawca wykonuje czynności z zakresu doradztwa i wykonania pomiarów, w następstwie których klient Wnioskodawcy składa zamówienie na produkt na wymiar z wybranych przez klienta materiałów. Drugim etapem jest sam montaż systemów osłonowych. Sposób montażu uzależniony jest od stopnia zaawansowania prac budowlanych u klienta Wnioskodawcy oraz od rodzaju montowanego produktu.

montaż jego naruszenia i leczenia

W przypadku montażu markiz, ich instalacja nie jest dokonywana pod elewacją budynku, ale montaż związany jest z ingerencją w strukturę nieruchomości. Konieczne jest przykręcenie do ściany budynku specjalnych uchwytów i konsol montażowych. Osłony są przykręcane do elewacji budynku za pomocą kołków montażowych czy specjalistycznych kotw chemicznych, a więc montaż jego naruszenia i leczenia zintegrowane z budynkiem.

Montaż markiz zwiększa powierzchnię użytkową budynku.

Spory o markizę nie tylko w PIT, lecz także na gruncie VAT

Powstaje dodatkowa powierzchnia funkcjonalna do wykorzystania. Po montażu markizy klienci Wnioskodawcy traktują taras jako przedłużenie powierzchni salonu. Stworzona przestrzeń jest dodatkowym pomieszczeniem, dostosowanym do zmiennych warunków pogodowych. Wyżej wymieniony system osłonowy Wnioskodawcy pełni przede wszystkim funkcję przeciwsłoneczną poprzez wpływ na parametr GTOT tj.

Spełnia również funkcję ochrony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, tj. Skutkiem usług Wnioskodawcy jest uzyskanie przez obiekty, których dotyczą wykonywane usługi, nowych parametrów użytkowych oraz technicznych, unowocześnienie oraz usprawnienie obiektów a także podwyższenie wartości obiektu.

Nowe parametry użytkowe oraz techniczne obiektów, uzyskane w następstwie realizacji usług Wnioskodawcy, polegają w szczególności na ograniczeniu energii zużywanej na utrzymanie niskiej temperatury w obiekcie w okresie letnim.

Ponadto w następstwie usług Wnioskodawcy ww. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają na wykonywaniu czynności budowlanych. Wnioskodawca we własnym zakresie zaopatruje się w materiały niezbędne do wykonania usług.

Materiały są wybierane w porozumieniu z odbiorcą usług, uwzględniając cechy obiektu budowlanego w celu zmaksymalizowania korzyści użytkowych wynikających z wykonanych usług. W piśmie uzupełniającym z dnia [ Przedmiotem ww.

Zakres czynności montażu to: dokonanie szczegółowych pomiarów; zamówienie pod spersonalizowany wymiar produktu; przygotowanie specjalistycznych kotw, uchwytów montażowych i konsol; montowanie wykonanych specjalnie pod wymiar uchwytów w budynkach ocieplonych; zamontowanie produktu markizy ; w niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie montażu instalacji elektrycznej, którą podpina się do sieci elektrycznej w budynku; podpięcie markizy do instalacji uziemienia budynku; wykonanie uszczelnienia izolacyjnego powstałego na skutek ingerencji w ocieplenie budynku.

Poprzez zainstalowanie markizy inwestorzy dokonują czynności termoizolacyjnych. W domach jednorodzinnych, wybudowanych szczególnie kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu, ma miejsce przebudowa mająca na celu modernizację z zastosowaniem nowych technologii stosowanych aktualnie w budownictwie, w tym sprawdzających się przy montażu markiz. W okresie wiosenno-letnim, przy wysokich temperaturach zewnętrznych, markizy pełnią funkcje termoizolacyjne.

Chronią pomieszczenia przed przegrzaniem, a nadto powodują, że szyby okienne nie nagrzewają się nadmiernie. W związku z powyższym zainstalowanie markizy pozwala na nieprzekazanie wysokich temperatur do wnętrza budynku.

W mieszkaniach klimatyzowanych markizy pozwalają na skuteczne ograniczenie nadmiernego użytkowania klimatyzatorów. Chronią również tarasy i montaż jego naruszenia i leczenia powodując ich zacienienie. Samodzielny montaż zakupionego towaru nie jest możliwy. Charakter pomocniczy mają natomiast prace porządkowe w miejscu montażu.

montaż jego naruszenia i leczenia

Niekiedy montaż, a w szczególności elementy montażowe np. Miejsce montażu markizy również musi być wskazane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W tym celu stosuje się specjalistyczne kotwy chemiczne i pręty gwintowane o odpowiedniej klasie wytrzymałości. Po wykonaniu montażu nie ma możliwości ich demontażu, ponieważ są na stałe związane z budynkiem.

Istotne jest również końcowe uszczelnienie markizy w miejscach montowanych kotw.

Pełny tekst orzeczenia

Uszczelnienie to wykonuje się za pomocą specjalistycznych mat, taśm czy też mat uszczelniających. Spowoduje jednak naruszenie izolacji termicznej budynku, jaką jest np.

Ze względu na spersonalizowane wymiary, czy też wykonane pod zamówienie specjalne konsole, markizy nie mogą zostać zamontowane w innym miejscu, ponieważ elementy je mocujące pozostaną na stałe w murze. Wskutek demontażu zostanie naruszona także elewacja budynku oraz osłona termiczna styropian, wełna, itp.

Demontaż instalacji elektrycznej spowoduje naruszenie tynków oraz farby w środku pomieszczenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługi świadczone przez wnioskodawcę, o charakterystyce wskazanej w przedmiotowym wniosku, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT o której mowa w art. Uzasadniając swoje stanowisko w montaż jego naruszenia i leczenia, Wnioskodawca przywołał mające montaż jego naruszenia i leczenia w sprawie przepisy u. Prawo budowlane. Wskazał także, że potwierdzeniem słuszności stanowiska Wnioskodawcy jest stosowanie stawki, o której mowa w art.

Ponadto Wnioskodawca montaż jego naruszenia i leczenia się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca r. Organ interpretacyjny, działając na podstawie art. Ordynacja podatkowa Dz. W uzasadnieniu organ interpretacyjny powołał brzmienie: art. Organ wskazał, że analiza przytoczonych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, na podstawie art.

Organ interpretacyjny zauważył także, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę, oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art.

Zwrócił również uwagę na tzw. Dalej organ interpretacyjny wskazał, że istotnym i podstawowym kryterium przy ustalaniu możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku z art. Ponadto z preferencyjnej stawki podatku, mającej zastosowanie do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, mogą korzystać jedynie te czynności, które odnoszą montaż jego naruszenia i leczenia do montaż jego naruszenia i leczenia budowlanego, a nie do jego wyposażenia.

Zestawiając powyższe ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, organ interpretacyjny stwierdził, że wszystkie czynności zmierzające do zamontowania markizy mają charakter podstawowy i zasadniczy, a mały członek podczas montażu pomocniczy mają prace porządkowe w miejscu montażu.

Uzasadnienie faktyczne W pozwie z dnia 21 kwietnia r. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa, podnosząc zarzut nieistnienia zobowiązania wskutek odstąpienia od umowy, zaś z ostrożności procesowej - zarzut nieistnienia zobowiązania wskutek żądania obniżenia ceny, ewentualnie zarzut potrącenia kary umownej. Wyrokiem z dnia 30 listopada r.

Jednocześnie organ stwierdził, że wykonane przez Wnioskodawcę usługi montażu nawet jeżeli wymagają one ingerencji w dany obiekt budowlany nie prowadzą do trwałego połączenia montowanych elementów z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego jego części. W końcowej części uzasadnienia organ interpretacyjny odniósł się do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów administracyjnych, wskazując, że akty te nie mogły wpłynąć na wynik rozstrzygnięcia, albowiem zostały podjęte na gruncie odrębnych indywidualnych spraw i wiążą strony w tych konkretnych przypadkach, nie rozciągając swojego oddziaływania na inne, choćby zbieżne sprawy.

Zauważył przy tym, że wyroki o sygn. Z kolei prawidłowość rozstrzygnięcia przyjętego przez organ interpretacyjny w przedmiotowej sprawie znalazła potwierdzenie w wyrokach sądów administracyjnych o sygn.

Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 września r. Uzasadnienie faktyczne Skarga kasacyjna "M. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz.

Wnioskodawca złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na powyższą interpretację indywidualną, domagając się uchylenia tej interpretacji w całości oraz zasądzenia od organu interpretacyjnego na rzecz Skarżącego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Zaskarżonej interpretacji Skarżący zarzucił: I. W uzasadnieniu Skarżący wskazał, że nie zgadza się ze montaż jego naruszenia i leczenia organu interpretacyjnego, wedle którego instalacja markiz nie mieści się pod pojęciem remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Według Skarżącego, instalowane przez niego markizy nie są elementem wyposażenia budynku lub lokalu.

montaż jego naruszenia i leczenia

W wyniku montażu markiz, tworzą one całość funkcjonalno-użytkową z budynkiem lub lokalem. W odpowiedzi na skargę organ interpretacyjny wniósł o oddalenie skargi, w całości podtrzymując montaż jego naruszenia i leczenia zaprezentowane w zaskarżonej interpretacji indywidualnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z w a ż y ł, co następuje: Zgodnie z art.

Prawo o ustroju sądów administracyjnych jednolity tekst Dz. Stosownie do przepisu art. W badanej sprawie spór obejmował w pierwszym rzędzie kwestię prawidłowego zastosowania przepisów prawa materialnego tj. Nadto Skarżący zarzucił naruszenie przepisów prawa procesowego poprzez brak należytego uzasadnienia stanowiska organu w zakresie, w którym uznał on stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W wyniku kontroli zaskarżonej interpretacji indywidualnej - w zakresie i według kryteriów określonych powołanymi wyżej przepisami - Sąd stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie. Kwestią sporną w niniejszej sprawie była wysokość stawki podatku VAT właściwej dla opisanych we wniosku usług montażu markiz świadczonych przez Skarżącego. Poza sporem pozostawała natomiast okoliczność, że wykonywane przez Stronę czynności stanowią kompleksową usługę, wykonywaną w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art.

Zgodnie z treścią wskazanego powyżej przepisu art. Przy czym przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym należy rozumieć, zgodnie z art. Przepis art. Jak zaś stanowi art.

UZASADNIENIE

Stanowisko zajęte przez organ w wydanym rozstrzygnięciu sprowadzało się do stwierdzenia, że w świetle opisanego we wniosku stanu faktycznego Strona nie jest uprawniona do zastosowania preferencyjnej stawki podatku, gdyż świadczone usługi nie mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art.

Z preferencyjnej stawki podatku mogą korzystać jedynie te czynności, które odnoszą się do obiektu budowlanego, a nie do jego wyposażenia. Według organu interpretacyjnego w badanej sprawie wobec tego, że montowana markiza jest przykręcana do ściany budynku za pomocą specjalnych uchwytów i konsol montażowych, osłony są przykręcane do elewacji budynku za pomocą kołków montażowych czy specjalnych kotw chemicznych, to wykonywane przez Skarżącego usługi montażu nawet jeśli wymagają one ingerencji w dany obiekt budowlany nie prowadzą do trwałego połączenia montowanych elementów z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego jego części.

Zdaniem organu, aby mówić o montaż jego naruszenia i leczenia trwałym połączeniu, uprawniającym do zastosowania preferencyjnej stawki podatku na podstawie art. Natomiast demontaż markizy - jak wskazał Wnioskodawca - nie spowoduje naruszenia elementów konstrukcyjnych budynku, spowoduje naruszenie izolacji termicznej budynku wełna, styropian.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Skarżący uważa natomiast, że spełnia on normę wyrażoną w art. Dokonując oceny zasadności stanowisk stron i prezentowanej przez nie argumentacji wskazać na wstępie należy, że zagadnienie w zakresie interpretacji art. Wprawdzie powyższa uchwała zapadła w odmiennych okolicznościach faktycznych dotyczyła montażu trwałej zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentówstąd też nie korzysta w niniejszej sprawie z mocy ogólnie wiążącej, wynikającej z art.

W powołanej uchwale NSA stwierdził m. Elementem dominującym jest bowiem w takim przypadku ulepszenie lub unowocześnienie obiektu budowlanego lub jego części lokalu mieszkalnegozaś wydanie towaru w postaci elementów mebli wykonanych i dopasowanych do konkretnego obiektu, które następnie zostaną trwale związane z tym obiektem, ma charakter pomocniczy, niezbędny do wykonania usługi, tak jak zamontowanie okien lub drzwi w obiekcie budowlanym lub jego części.

Wykonane na wymiar do konkretnego budynku lub lokalu i trwale powiązane z jego elementami konstrukcyjnymi komponenty meblowe nie funkcjonują w obrocie tak, jak ma to miejsce w przypadku mebli wolnostojących. Z tego względu do celów podatkowych nie można ich utożsamiać z dostawą towarów w postaci gotowych mebli, które nie mają żadnego trwałego związku z obiektem budowlanym lub jego częścią. Obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zatem zastosowanie wtedy, gdy montaż komponentów meblowych następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego lokalu.

NSA uznał, że w omawianym wypadku nie chodzi o jakiekolwiek wykorzystanie elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego lokalu przy wykonywaniu zabudowy meblowej, lecz jedynie takie, które przez konstrukcyjne połączenie komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego lokalu stworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową. Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o modernizacji obiektu budowlanego w rozumieniu art.

NSA uznał też, że montaż komponentów meblowych niezależnie montaż jego naruszenia i leczenia stopnia ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego lokalu nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w tym przepisie.

Po trwałym połączeniu komponentów meblowych z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części komponenty te podnoszą standard takiego obiektu.

Dlatego też należy uznać, że czynności, montaż jego naruszenia i leczenia na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwałym montażu takich komponentów w obiekcie budowlanym lub jego części, mieszczą się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części.

VIII Ga 165/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-07-05

W przypadku zaś gdy modernizacja dotyczy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to wymienione wyżej czynności są objęte hipotezą normy wyprowadzonej z art. Oznacza to, że do takich czynności ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku, o której mowa w ust.

Stanowisko to znalazło akceptację w orzecznictwie NSA np. W rozpatrywanej sprawie dla oceny charakteru usług świadczonych przez Skarżącego kluczowe znaczenie ma wykładnia użytego w art.

Wyszukiwanie

Z drugiej strony organ posłużył się pojęciem "przedsięwzięcia termomodernizacyjnego" z ustawy z dnia 21 listopada r. Skarżący w opisie stanu faktycznego nazywa wykonywane usługi pracami modernizacyjnymi i termomodernizacyjnymi.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego za "modernizację" uważa się unowocześnienie, ulepszenie czegoś tu obiektu budowlanego lub jego części.

Zdaniem Sądu termomodernizacja też stanowi modernizację, której efektem jest poprawa efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwala uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem tak określa się pojęcie termomodernizacji w artykule "Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych i jego wpływ na działalność gospodarczą w Polsce

Dlaczego mężczyźni mają duże penisy przyjmuje się w orzecznictwie zob. Modernizacja zachodzić będzie, gdy przedmiotem montażu są takie elementy, które nie tylko zwiększają użyteczność, czy funkcjonalność, ale również są tak montowane na stałe, że tworzą wraz z konstrukcją budynku jedną całość.

Sąd zauważa, że we wniosku o udzielenie interpretacji, w opisie stanu faktycznego Skarżący wskazał, że montaż jest związany z ingerencją w strukturę nieruchomości, a do ściany konieczne jest przykręcenie specjalnych uchwytów i konsol montażowych.

montaż jego naruszenia i leczenia

Nadto wskazał, że osłony są przykręcane do elewacji budynku za pomocą kołków montażowych czy specjalistycznych kotw chemicznych, a więc są zintegrowane z budynkiem. W piśmie uzupełniającym wniosek Skarżący wskazał że montaż markizy nie narusza elementów konstrukcyjnych budynku, polega na przygotowaniu pod indywidualne potrzeby konsol, uchwytów itp.

Co istotne dalej Skarżący wskazał, że nie ma możliwości ich demontażu, ponieważ są na stałe związane z budynkiem.

montaż jego naruszenia i leczenia

Demontaż markizy nie spowoduje naruszenia elementów konstrukcyjnych budynku, spowoduje jednak naruszenie izolacji termicznej budynku. Demontaż markizy nienaruszający elewacji jest niemożliwy.

Nadto ze względu na spersonalizowane wymiary, czy wykonane pod zamówienie specjalne konsole, montaż jego naruszenia i leczenia nie mogą być zamontowane w innym miejscu, ponieważ elementy je mocujące pozostaną na stałe w murze, wskutek montaż jego naruszenia i leczenia zostanie naruszona elewacja budynku oraz osłona termiczna.

Demontaż zaś instalacji elektrycznej spowoduje naruszenie tynków oraz farby w środku pomieszczenia. Na bazie tak przedstawionego stanu faktycznego organ uznał że wykonane usługi nie prowadzą do trwałego połączenia montowanych elementów z elementami konstrukcji budynku. Nadto zdaniem organu markiza nie staje się integralną częścią budynku albowiem może być zdemontowana lub wymieniona, podczas gdy Skarżący w uzupełniającym opisie stanu faktycznego wskazał, że ze względu na spersonalizowane wymiary, czy wykonane pod zamówienie specjalne konsole, markizy nie mogą być zamontowane w innym miejscu.

Sama możliwość zdemontowania zdaniem Sądu nie przesądza o braku trwałego połączenia. Warunek taki, nie wynika bowiem ani z treści art. Jak trafnie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 lutego r.

Z uchwały tej nie wynika natomiast, że o trwałym charakterze połączenia zabudowy meblowej z elementami konstrukcyjnymi lokalu mieszkalnego można mówić wyłącznie wtedy, gdy zabudowa meblowa jest zamontowana w sposób ingerujący w substancję budynku, uniemożliwiający demontaż takiej zabudowy bez uszkodzenia jej komponentów lub elementów konstrukcyjnych lokalu. Pogląd ten powtórzył WSA w Opolu w wyroku z dnia Mając zatem na względzie powyższe rozważania stwierdzić należy, że w zaskarżonej interpretacji organ w sposób nieuprawniony zawęził zastosowanie art.

Nawet jeśli jest to tylko pomyłka organu, to z uwagi na skutki jakie rodzi dla Strony w przekonaniu Sądu jest ona niedopuszczalna, a pogląd organu należy odczytywać tak jak został on ujawniony w interpretacji.

SR del. Anna Górnik Protokolant: st. Anna Górnik Sygn.

Z poglądem tym Sąd w sposób oczywisty się nie zgadza. Rozpoznający niniejszą sprawę Sąd opowiada się także za szerokim rozumieniem pojęcia "modernizacja", z akcentowaniem takich istotnych cech obiektu budowlanego po wykonaniu usług instalacyjnych, jak podniesienie standardu obiektu budowlanego, m.