Konsultacje w sprawie montażu


konsultacje w sprawie montażu

Regulamin przygotowania budżetu obywatelskiego dla gminy Mirosławiec na rok Rozdział 1. Całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie planu przedsięwzięcia.

Konsultacje społeczne

Rozdział 2. Zgłaszanie zadań do budżetu obywatelskiego § 3. Propozycję zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Gminy Mirosławiec oraz organizacje pozarządowe.

Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zgłoszenia propozycja zadania przez mieszkańców należy dołączyć konsultacje w sprawie montażu z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Gminy Mirosławiec popierających daną propozycję. Każdy mieszkaniec lub organizacja pozarządowa może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.

Ричард был ошарашен. Он немедленно оставил все попытки воспользоваться своим транслятором и наклонился вперед, разглядывая устройство, из которого исходили звуки. Элли взяла у Ричарда бинокль, чтобы лучше различать цвета. Конечно, ей приходилось догадываться о смысле некоторых слов - фразы иногда выходили за пределы возможностей ее зрения, - но ведь проще было следить глазами, чем стараться сконцентрировать свой слух на звуках, исходивших из аудиосистемы октопауков. Через какое-то время люди привыкли к инопланетному произношению и начали понимать большую часть слов.

Osoba lub przedstawiciel organizacji pozarządowej zgłaszający propozycję zadania jest jego liderem. Formularz zgłoszenia propozycji zadania, o którym mowa w ust. Wolności 37, Mirosławiec.

Rozdział 3. Analiza zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego § 5. Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec prowadzi rejestr formularzy z propozycjami zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

Konsultacje społeczne | Urząd Miasta Hajnówka

Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec przekazuje niezwłocznie formularze, o których mowa w ust. Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Mirosławcu: 1 dokonują analizy, o której mowa w § 6 zarządzenia, a w razie negatywnej oceny analizy sporządzają jej uzasadnienie; 2 w przypadku stwierdzenia, iż formularz z propozycją zadania do budżetu obywatelskiego jest niekompletny albo nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do analizy zadania, występują do autora propozycji zadania o uzupełnienie stosownych braków w ciągu 3 dni; 3 przekazują niezwłocznie Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec wyniki analizy.

W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej przez właściwą komórkę merytoryczną analizy Sekretarz Gminy konsultacje w sprawie montażu Miasta Mirosławiec bezzwłocznie informuje wnioskodawcę o jej wyniku oraz o możliwości złożenia wniosku z prośbą o ponowną weryfikację, której dokonuje Zespół ds.

Zespół ds.

Konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020

Konsultacji budżetu obywatelskiego może pozytywnie rozpatrzyć wniosek, o którym mowa w ust. Wypełnione karty analizy zadań, o których mowa w § 6 zarządzenia, Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec przekazuje do Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego, celem zapoznania jego członków z wszystkimi propozycjami mieszkańców. Pod głosowanie mieszkańców poddaje się propozycje zadań, które uzyskały pozytywny wynik: 1 analizy, o której mowa w § 6 zarządzenia; 2 ponownej weryfikacji, o której mowa w §6 ust.

Wszystkie propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zakwalifikowane do procedury głosowania oraz niezakwalifikowane propozycje zadań wraz z podaniem uzasadnienia, o którym mowa w §6 ust.

Wszystko zgodnie z umową.

Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego § 9. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują, w głosowaniu jawnym, mieszkańcy Gminy Mirosławiec. Dla potrzeb przeprowadzenia głosowania, o którym mowa w ust.

Konsultacje w sprawie połączenia do Głogowa

Wolności 37, sekretariat Burmistrza, parter, pokój nr 6. Głosujący otrzyma kartę do głosowania z wszystkimi zgłoszonymi zadaniami z podziałem na 3 grupy, o których mowa w §8 zarządzenia. Głosowanie przeprowadza się poprzez: 1 złożenie wypełnionej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, 2 wysłanie wypełnionej karty do głosowania pocztą elektroniczną na adres urzad miroslawiec.

Karty do głosowania będą dostępne do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta parter, pokój nr 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej www.

Biuletyn informacji publicznej

Miejsce, w którym odbędzie się głosowanie, o którym mowa w § 9 ust. W punkcie do głosowania, o którym mowa w §9 ust.

konsultacje w sprawie montażu

Na karcie do głosowania mieszkańcy Gminy Mirosławiec dokonują wyboru maksymalnie po jednym zadaniu z każdej grupy zadań spośród zgłoszonych i poddanych pod głosowanie.

Głos zostanie uznany za nieważny, jeśli: 1 na karcie wybrano więcej niż 1 zadanie z danej grupy konsultacje w sprawie montażu, 2 nie podano danych osobowych głosującego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania3 głosujący złożył konsultacje w sprawie montażu niż jedną kartę do głosowania.

Ustalenie wyników głosowania polega na konsultacje w sprawie montażu wszystkich głosów ważnie oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz sporządzeniu listy rankingowej z wynikami, z zastrzeżeniem ust. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa albo więcej zadania, o kolejności na liście decyduje publiczne losowanie. Rekomendowane do realizacji, poprzez ich uwzględnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec, są te zadania z listy, o której mowa w § 14, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim, zgodnie z limitami wynikającymi z § 8 zarządzenia.

BIP - Urząd Gminy Chojnów: Konsultacje w sprawie projektu

Zadania, o których mowa w ust. Pozostałe zadania będą realizowane przez Urząd Miejski w Mirosławcu ze środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr

konsultacje w sprawie montażu